Contact  |

Heeft de minderjarige al dan niet toegang tot zijn gezondheidsgegevens die in een apart kaftje worden bijgehouden?

Het medisch dossier kent afzonderlijke regels rond toegang, volgens de Wet Patiëntenrechten (artikels 9 en 12). Ook de minderjarige patiënt heeft dit recht, zowel op inzage als op afschrift. Hij kan dit zelfstandig doen, wanneer duidelijk is dat hij tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is.

In tegenstelling tot het DRM is er geen leeftijd bepaald waarop bekwaamheid wordt vermoed. Deze bekwaamheid moet telkens concreet worden beoordeeld door de beroepsbeoefenaar. Is de minderjarige onbekwaam, dan kan de ouder(s) of wettige vertegenwoordiger dit recht uitoefenen.

Op elke vraag tot inzage moet binnen de 15 dagen antwoord worden gegeven: een toelating of een weigering. Inzage is niet mogelijk voor:

  • de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar. Dit kan wel indien de patiënt zich laat bijstaan door een vertrouwenspersoon die ook een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is. Deze persoon heeft hier wel een inzagerecht;
  • gegevens die betrekking hebben op derden;
  • de therapeutische exceptie. Hier beoordeelt en motiveert de beroepsbeoefenaar dat het aangewezen is om bepaalde informatie (op dit moment) niet aan de patiënt mee te delen.
Dossier