Contact  |

De gezondheidsgegevens moeten apart bijgehouden worden, maar zijn wel multidisciplinair. Hoe kan dit?

Informatie over de medische toestand van een persoon (gezondheidsgegevens) verdient extra bescherming omdat dit gevoelige informatie is. Het apart bijhouden van gezondheidsgegevens is ingegeven door de Federale wetgeving m.b.t. het patiëntendossier. Het DRM artikel 21 stelt daarom dat deze gezondheidsgegevens apart bewaard moet worden in het dossier van de minderjarige. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Dit kan een externe persoon zijn die gezondheidsgegevens bezorgt aan de jeugdhulpvoorziening, of een intern personeelslid van de jeugdhulpvoorziening.

Gezondheidsgegevens slaat op de informatie die door een ‘beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg’ wordt vastgesteld, neergeschreven, of (schriftelijk of mondeling) doorgegeven. Dit gaat over een welbepaalde lijst van personen: arts, tandarts, verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, diëtist ... De bedoelde gegevens omvatten elke diagnose, elk voorschrift van medicatie, elke behandeling of vaststelling van een medisch probleem door een van deze beroepsbeoefenaars, binnen of buiten de voorziening. Als de begeleider in een leefgroep een pijnstiller geeft aan een minderjarige, is dit geen gezondheidsgegeven en komt dit dus niet onder het aparte medisch luik van het dossier.

Anderzijds is het niet meer dan logisch dat binnen een hulpverleningscontext relevante gegevens eventueel gedeeld kunnen worden binnen het kader van een multidisciplinair team. Het gedeeld beroepsgeheim biedt hiervoor de nodige waarborgen.

Dossier