Contact  |

Dossier

Het dossier is een essentieel element binnen het decreet Rechtspositie van de minderjarige (DRM, art. 20 - 23). Het DRM gaat hier uitgebreid op in en bepaalt onder meer:

 • wat er in een dossier komt,
 • wie toegang heeft en onder welke voorwaarden,
 • wat er aangevuld moet worden of verwijderd ...

De minderjarige vanaf 12 jaar heeft toegang tot zijn dossier en kan daar ook zaken aan toevoegen of verbeteren.

Het dossier van een minderjarige wordt zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard. Het bevat alle (vertrouwelijke) informatie over de minderjarige, en alle documenten over genomen beslissingen. Voor de hulpverlener is dit dus het werkinstrument bij uitstek. Een correcte omgang met het dossier is daarom in het belang van alle betrokkenen, cliënten én hulpverleners.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Affiche die enkele belangrijke rechten in de jeugdhulp illustreert

  Actualisatie DRM! Naar een vernieuwd rechtenkader voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp in 2024

  Het decreet over de rechtspositie van de minderjarige wordt geactualiseerd. Dit decreet vertaalt de rechten van minderjarigen naar de context van hulpverlening. Het voorontwerp van decreet voorziet een duidelijker rechtenkader voor minderjarigen in de (vooral residentiële) jeugdhulp. Het gaat onder meer over privacy, bezoek en onderwijs. In lijn met het huidige decreet leggen de wijzigingen veel nadruk op participatie en dialoog met het kind of jongere en de context.

  Het decreet omvat verder ook nieuw geformuleerde rechten, zoals het recht op tijdsbesteding en op vrije tijd. Van voorzieningen wordt verwacht dat ze werken aan een ontwikkelingsgericht leefklimaat. Waar rechten uitzonderlijk worden ingeperkt, zijn er striktere voorwaarden.

  Het voorontwerp van decreet en de Memorie van Toelichting liggen nu ter advies bij de Raad van State.