Contact  |

Menswaardige behandeling

Dit thema in het DRM wordt in de nabije toekomst gewijzigd. Daarover later meer. De antwoorden op de vragen die gesteld worden zijn gebaseerd op de regelgeving die momenteel geldt (januari 2023).


Minderjarigen worden beschermd tegen elke vorm van geweld binnen de jeugdhulp (DRM, artikel 27 en 28). Elke vorm van onmenselijke of onterende behandeling en geweld is verboden. Bovendien moeten sancties aangepast zijn aan de persoonlijkheid van de minderjarige en in verhouding staan tot de ernst van de feiten of gedragingen. Sancties in de jeugdhulp moeten ook een pedagogisch doel hebben en mogen geen trauma veroorzaken bij de minderjarige.

Dit artikel geeft inhoud aan elk sanctioneringsbeleid binnen de jeugdhulp. Bepaalde zaken mogen niet als straf gebruikt worden zoals:

 • fysiek of geestelijk geweld,
 • onthouden van voedsel of bezoek.

Het geeft ook aan hoe in voorkomend geval met vrijheidsberoving moet worden omgegaan. Dit is aan strikte voorwaarden onderworpen. 

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Affiche die enkele belangrijke rechten in de jeugdhulp illustreert

  Actualisatie DRM! Naar een vernieuwd rechtenkader voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp in 2024

  Het decreet over de rechtspositie van de minderjarige wordt geactualiseerd. Dit decreet vertaalt de rechten van minderjarigen naar de context van hulpverlening. Het voorontwerp van decreet voorziet een duidelijker rechtenkader voor minderjarigen in de (vooral residentiële) jeugdhulp. Het gaat onder meer over privacy, bezoek en onderwijs. In lijn met het huidige decreet leggen de wijzigingen veel nadruk op participatie en dialoog met het kind of jongere en de context.

  Het decreet omvat verder ook nieuw geformuleerde rechten, zoals het recht op tijdsbesteding en op vrije tijd. Van voorzieningen wordt verwacht dat ze werken aan een ontwikkelingsgericht leefklimaat. Waar rechten uitzonderlijk worden ingeperkt, zijn er striktere voorwaarden.

  Het voorontwerp van decreet en de Memorie van Toelichting liggen nu ter advies bij de Raad van State.

 • Cover van het jaarverslag van het CTJ

  'Maak van afzondering de uitzondering': Voorstelling Jaarverslag Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen 2022

  Maak van afzondering de uitzondering, dat is de titel van het jaarverslag dat de Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen op woensdag 22 maart voorstelde in het Vlaams Parlement.

 • Een jongere wordt goed ondersteund door een hulpverlener en vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

  5 februari 2024 Gandaius opleiding 'Nieuwste ontwikkelingen in het jeugdrecht'

  Gandaius Academy, het opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Gentse Faculteit Recht en Criminologie, en prof. dr.  Wendy De Bondt docent strafrecht, jeugdrecht en rechten van het kind van UGent organiseren dit voorjaar een opleidingsnamiddag waarin de nieuwste ontwikkelingen op vlak van het jeugdrecht besproken worden. Een must voor alle professionals die met minderjarigen werken in kader van het jeugddelinquentierecht of in de jeugdhulpverlening.

   

 • Terugblik webinar over fixatie en afzondering in de jeugdhulp

  Zowat 350 deelnemers woonden de webinar bij over de intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp. Dit was een initiatief van VAPH, Opgroeien, departement WVG, Zorg en Gezondheid en Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin. Aan het woord kwamen:

  • Peter Casteur, Opgroeien – over de beleidscontext en het kader voor de richtlijn
  • dr. Kathleen De Cuyper en prof. dr. Tim Opgenhaffen – over de ontwikkeling en inhoud van de richtlijn
  • Jos Theunis, VAPH – over een voorstel van meerjarig implementatieproces en de opstart van de dialoog
  • Minister Beke - slotwoord

  Linken naar de richtlijn met bijhorend onderzoek en naar de presentatie en opname van de webinar zijn te vinden op de website.

 • De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen stelde 30 maart 2022 zijn vierde jaarverslag

  Vierde jaarverslag commissie van toezicht