Contact  |

Kan een verplichte time-out? Kan een jongere hiertoe gedwongen worden?

Indien de time-out geregeld en opgelegd wordt in overeenstemming met het DRM, kan dit worden opgelegd, desnoods tegen de wil van de minderjarige in.

De rechten van de minderjarige in de jeugdhulp betekenen niet dat het onmogelijk is voor een jeugdhulpvoorziening om in bepaalde gevallen over te gaan tot bestraffing, zoals een time-out. Sancties zijn wel degelijk toegelaten, mits bepaalde voorwaarden. Het DRM verbiedt elke onmenselijke of onterende straf. Daarnaast moeten sancties:

  • aangepast zijn aan de persoonlijkheid van de minderjarige,
  • in verhouding staan tot de ernst van de feiten,
  • pedagogisch verantwoord zijn,
  • geen traumatische uitwerking hebben.

Voor tijdelijke afzondering of tijdelijke vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals een time-out, legt het DRM duidelijke voorwaarden op. Dit kan enkel INDIEN én ZOLANG het gedrag van de minderjarige:

  • risico's inhoudt voor zijn eigen fysieke integriteit,
  • risico's inhoudt voor de fysieke integriteit van medebewoners of personeelsleden,
  • materiële vernieling veroorzaakt.

Dergelijke maatregelen moeten ook expliciet omschreven staan in het huishoudelijk reglement van de voorziening én duidelijk zijn meegedeeld aan de minderjarige, nog voordat sprake is van enig incident.

Menswaardige behandeling