Contact  |

Algemeen

Het DRM vertaalt de rechten die minderjarigen sowieso hebben volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind IVRK, naar de context van de hulpverlening. Want ook in de jeugdhulp, behoudt een minderjarige zijn rechten.

Het DRM, voluit 'decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht' geldt in alle sectoren, diensten en voorzieningen die onder het toepassingsgebied van integrale jeugdhulp en het jeugddelinquentierecht vallen. Het gaat onder meer over

De rechten in het DRM zijn van toepassing op alle minderjarigen in de integrale jeugdhulp én meerderjarigen voor wie jeugdhulp georganiseerd wordt of ten aanzien van wie een reactie loopt in het kader van het jeugddelinquentiedecreet.  

Het DRM nodigt jeugdhulpaanbieders uit tot een voortdurend proces van reflectie over het eigen handelen, tot dialoog en tot het delen van ervaringen.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Affiche die enkele belangrijke rechten in de jeugdhulp illustreert

  Actualisatie DRM! Naar een vernieuwd rechtenkader voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp in 2024

  Het decreet over de rechtspositie van de minderjarige wordt geactualiseerd. Dit decreet vertaalt de rechten van minderjarigen naar de context van hulpverlening. Het voorontwerp van decreet voorziet een duidelijker rechtenkader voor minderjarigen in de (vooral residentiële) jeugdhulp. Het gaat onder meer over privacy, bezoek en onderwijs. In lijn met het huidige decreet leggen de wijzigingen veel nadruk op participatie en dialoog met het kind of jongere en de context.

  Het decreet omvat verder ook nieuw geformuleerde rechten, zoals het recht op tijdsbesteding en op vrije tijd. Van voorzieningen wordt verwacht dat ze werken aan een ontwikkelingsgericht leefklimaat. Waar rechten uitzonderlijk worden ingeperkt, zijn er striktere voorwaarden.

  Het voorontwerp van decreet en de Memorie van Toelichting liggen nu ter advies bij de Raad van State.

 • Enkele kinderen, samen op (de) weg

  'Kinderen tonen de weg': Voorstelling jaarverslag 2022 Kinderrechtencommissariaat

  Op donderdag 16 november 2023 stelde Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens haar jaarverslag 2022-2023 voor in het Vlaams Parlement.

 • Een jongere wordt goed ondersteund door een hulpverlener en vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

  7 februari 2023 Gandaius opleiding 'Nieuwste ontwikkelingen in het jeugdrecht'

  Gandaius Academy, het opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Gentse Faculteit Recht en Criminologie, en prof. dr.  Wendy De Bondt docent strafrecht, jeugdrecht en rechten van het kind van UGent organiseren dit voorjaar een opleidingsnamiddag waarin de nieuwste ontwikkelingen op vlak van het jeugdrecht besproken worden. Een must voor alle professionals die met minderjarigen werken in kader van het jeugddelinquentierecht of in de jeugdhulpverlening.

   

 • De Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen stelde 30 maart 2022 zijn vierde jaarverslag

  Vierde jaarverslag commissie van toezicht

 • Belangrijke wijzigingen rechten in de jeugdhulp in 2019

  Belangrijke wijzigingen in de rechten van jongeren en ouders in de jeugdhulp