Contact  |

Privacy

Dit thema in het DRM wordt in de nabije toekomst gewijzigd. Daarover later meer. De antwoorden op de vragen die gesteld worden zijn gebaseerd op de regelgeving die momenteel geldt (januari 2023).
 

De minderjarige heeft recht op respect voor zijn privacy en op bescherming van zijn persoonsgegevens (DRM, artikel 25). Waar privacy een erg omvattend begrip is, gaat de bescherming van persoonsgegevens eerder over de technische aspecten van opslag, beheer, inzage en aanpassingen van persoonsgegevens.

Binnen de hulpverlening moet de privésfeer van de minderjarige zo goed mogelijk beschermd en gerespecteerd worden. Hieronder vallen fundamentele persoonlijke kenmerken en keuzes, zoals:

 • politieke of ideologische overtuiging,
 • levensbeschouwing,
 • seksuele geaardheid,
 • recht op contact met gezinsleden,
 • fysieke en psychische integriteit …

En het gaat ook over kleinere zaken, zoals eigen kleding, een ruimte om zich terug te trekken, keuze van boeken en hobby …

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Affiche die enkele belangrijke rechten in de jeugdhulp illustreert

  Actualisatie DRM! Naar een vernieuwd rechtenkader voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp in 2024

  Het decreet over de rechtspositie van de minderjarige wordt geactualiseerd. Dit decreet vertaalt de rechten van minderjarigen naar de context van hulpverlening. Het voorontwerp van decreet voorziet een duidelijker rechtenkader voor minderjarigen in de (vooral residentiële) jeugdhulp. Het gaat onder meer over privacy, bezoek en onderwijs. In lijn met het huidige decreet leggen de wijzigingen veel nadruk op participatie en dialoog met het kind of jongere en de context.

  Het decreet omvat verder ook nieuw geformuleerde rechten, zoals het recht op tijdsbesteding en op vrije tijd. Van voorzieningen wordt verwacht dat ze werken aan een ontwikkelingsgericht leefklimaat. Waar rechten uitzonderlijk worden ingeperkt, zijn er striktere voorwaarden.

  Het voorontwerp van decreet en de Memorie van Toelichting liggen nu ter advies bij de Raad van State.

 • Een jongere wordt goed ondersteund door een hulpverlener en vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

  7 februari 2023 Gandaius opleiding 'Nieuwste ontwikkelingen in het jeugdrecht'

  Gandaius Academy, het opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Gentse Faculteit Recht en Criminologie, en prof. dr.  Wendy De Bondt docent strafrecht, jeugdrecht en rechten van het kind van UGent organiseren dit voorjaar een opleidingsnamiddag waarin de nieuwste ontwikkelingen op vlak van het jeugdrecht besproken worden. Een must voor alle professionals die met minderjarigen werken in kader van het jeugddelinquentierecht of in de jeugdhulpverlening.

   

 • Aanbevelingen getuigenissen en beeldvorming minderjarigen in de jeugdhulp

  De Raad voor de Journalistiek heeft een richtlijn over de omgang van de pers met minderjarigen opgesteld. Zo zullen minderjarigen - meer dan vroeger - om toestemming worden gevraagd. Om de eigen positie ten aanzien van de beeldvorming van minderjarigen in de jeugdhulp te verduidelijken, heeft Opgroeien ook eigen richtlijnen uitgewerkt.