Contact  |

Belang

Het belang van het kind vormt de belangrijkste overweging in de hele jeugdhulp. Het is ook één van de hoofdprincipes in het Kinderrechtenverdrag (IVRK, artikel 3).

Het belang van de minderjarige stuurt elk handelen van de hulpverlener. Dat wordt in elke concrete situatie gewikt en gewogen, in samenspraak met de minderjarige zelf en eventueel ook met de ouder(s). De uiteindelijke inschatting van dit belang blijft de verantwoordelijkheid van de hulpverlener. Hierbij houdt hij rekening met de leeftijd en maturiteit van de minderjarige, de eventuele urgentie, de bespreekbaarheid van de hulpvraag met de ouders …

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Vernieuwd decreet rechtspositie

  Op 27 maart keurde het Vlaams Parlement het decreet goed dat het decreet over de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp en binnen het jeugddelinquentierecht (DRM) grondig wijzigt. Met deze wijzigingen biedt het DRM een duidelijker rechtenkader voor minderjarigen in die context

  In lijn met het oorspronkelijke decreet leggen de wijzigingen een grote nadruk op participatie en dialoog met het kind of jongere en de context. In deze video, met vertaling in Vlaamse gebarentaal, duiden de leidend ambtenaren van Departement Zorg, Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap het waarom en de grote lijnen van de wijzigingen. 

  De wijzigingen kwamen tot stand na een uitvoerig intersectoraal traject, waarbij ook overleg was met koepels, cliënten- en kinderrechtenorganisaties.

  Het volledige decreet en de parlementaire documenten zijn online te vinden. Voor een vlottere leesbaarheid stellen we voorlopig deze compilatietekst ter beschikking. 

  De wijzigingen zullen ook een impact hebben op je organisatie.  Daarom werken we aan nieuw communicatiemateriaal. Dat gaat over aangepaste brochures, informatieve video's en digitale content. Dat alles zal helpen om kinderen, jongeren en ouders te informeren over de rechten van de minderjarigen. Het materiaal komt beschikbaar in het najaar van 2024. 

  Daarnaast komt er een ondersteuningstraject met (digitale) informatiesessies en e-learnings. Ook de site rechtspositie.be wordt geactualiseerd. Zo hebben jij en je team alle nodige info om de nieuwe regelgeving effectief toe te passen. Ook dit traject start in het najaar 2024. Alle materiaal zal te vinden zijn op www.rechtspositie.be. We houden je daarvan uiteraard op de hoogte. 

 • De cover van het document met aanbevelingen.

  Feb. 2024 - Keki: Een kinderrechtenperspectief op het belang van het kind in de jeugdhulp

  KeKi focuste het voorbije jaar op het belang van het kind in de jeugdhulp. Zo deden ze inzichten op door onderzoeken te lezen, met experten te praten, deel te nemen aan evenementen en zelf bijeenkomsten te organiseren. Een 170-tal mensen werden bereikt en het resultaat van deze focuswerking lees je in hun nieuw beleidsadvies "een kinderrechtenperspectief op het belang van het kind in de jeugdhulp".

  Het doel van dit beleidsadvies is om de gemaakte leerlessen te bundelen en te richten tot het beleid. De aanbevelingen in een notendop:

  • Aanbeveling 1: Maak van het belang van het kind een prioriteit in beleid
  • Aanbeveling 2: Grijp het belang van het kind vast over beleidsstructuren heen
  • Aanbeveling 3: Zet in op capacity-building rond het belang van het kind
  • Aanbeveling 4: Ondersteun de integratie van het belang van het kind in de pedagogische visie en praktische werkkaders binnen de jeugdhulp
  • Aanbeveling 5: Geef meer ruimte aan participatie van kinderen en jongeren
  • Aanbeveling 6: Geef jeugdhulpverleners voldoende discretionaire beslissingsruimte
  • Aanbeveling 7: Gebruik registraties op een doordachte manier