Contact  |

Klachten

De minderjarige heeft het recht een klacht in te dienen wanneer zijn rechten in de jeugdhulp worden geschonden (DRM, artikel 29). Dit kan meerdere vormen aannemen: de inhoud van het aanbod, de aanpak en werkwijze, de leefomstandigheden, bepaalde rechten die niet worden gerespecteerd …

Het DRM zelf bepaalt niet hoe dat precies moet. Hier is telkens de sectorale regelgeving van kracht en heeft elke voorziening zijn klachtenprocedure. Verder zijn er een aantal instanties die kunnen worden aangesproken:

Jongeren die verblijven in een gesloten of besloten voorziening, kunnen problemen ook melden aan de leden van de Commissie van toezicht die regelmatig de locaties bezoeken.

Over dit klachtrecht moet de minderjarige correct en tijdig worden geïnformeerd. Toch hoeft het niet altijd zo ver te komen. Eerst kan geprobeerd worden het gesprek aan te gaan met de hulpverlener of zijn directie. Als dit niet voldoet, kan extern een klacht worden ingediend bij de instantie die daarvoor sectoraal bevoegd is.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Vernieuwd decreet rechtspositie

  Op 27 maart keurde het Vlaams Parlement het decreet goed dat het decreet over de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp en binnen het jeugddelinquentierecht (DRM) grondig wijzigt. Met deze wijzigingen biedt het DRM een duidelijker rechtenkader voor minderjarigen in die context

  In lijn met het oorspronkelijke decreet leggen de wijzigingen een grote nadruk op participatie en dialoog met het kind of jongere en de context. In deze video, met vertaling in Vlaamse gebarentaal, duiden de leidend ambtenaren van Departement Zorg, Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap het waarom en de grote lijnen van de wijzigingen. 

  De wijzigingen kwamen tot stand na een uitvoerig intersectoraal traject, waarbij ook overleg was met koepels, cliënten- en kinderrechtenorganisaties.

  Het volledige decreet en de parlementaire documenten zijn online te vinden. Voor een vlottere leesbaarheid stellen we voorlopig deze compilatietekst ter beschikking. 

  De wijzigingen zullen ook een impact hebben op je organisatie.  Daarom werken we aan nieuw communicatiemateriaal. Dat gaat over aangepaste brochures, informatieve video's en digitale content. Dat alles zal helpen om kinderen, jongeren en ouders te informeren over de rechten van de minderjarigen. Het materiaal komt beschikbaar in het najaar van 2024. 

  Daarnaast komt er een ondersteuningstraject met (digitale) informatiesessies en e-learnings. Ook de site rechtspositie.be wordt geactualiseerd. Zo hebben jij en je team alle nodige info om de nieuwe regelgeving effectief toe te passen. Ook dit traject start in het najaar 2024. Alle materiaal zal te vinden zijn op www.rechtspositie.be. We houden je daarvan uiteraard op de hoogte. 

 • Een kind dat achter een laptop zit om een melding te maken

  02.01.'24: 'Jo-lijn' wordt 'Opgroeipunt'!

  Op 2 januari ging Opgroeipunt van start. Dat bundelt de krachten van JO-lijn en de klachtendienst Kind en Gezin. 

  Opgroeipunt, het telefonisch en online meldpunt van Opgroeien, is vanaf nu bereikbaar:

  • op het nieuwe telefoonnummer 078 170 000 (elke werkdag, van 8 tot 20 uur)
  • via het contactformulier (opgroeien.be/opgroeipunt)
  • per brief naar Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

   

  Meer weten?

  Opgroeipunt is een plek voor het delen van vragen, verhalen en meldingen over:

  • de diensten van Opgroeien zelf, zoals Kind en Gezin en Jeugdhulp, adoptie en zorgtoeslag
  • de organisaties die Opgroeien subsidieert en erkent, zoals kinderopvanglocaties, consultatiebureaus en jeugdhulpvoorzieningen.


  Opgroeipunt …

  1. … luistert naar ervaringen met organisaties voor opgroeiende kinderen 
  2. … onderzoekt meldingen of klachten, volgt nauwgezet op en koppelt terug
  3. … doet aanbevelingen om de kwaliteit van de diensten te verbeteren
  4. … geeft advies en tips om een probleem zelf aan te pakken
  5. … zoekt samen met de melder uit waar deze terecht kan met een vraag over Jeugdhulp.