Contact  |

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim (Strafwetboek, artikel 458) is van toepassing op alle personen die meewerken aan de jeugdhulp. Dit is een van de sleutelelementen in de hulpverlening en van fundamenteel belang voor de ontwikkeling en het behoud van de vertrouwensrelatie. Want zonder dit vertrouwen heeft hulpverlening geen kans op slagen. De minderjarige moet erop kunnen rekenen dat de hulpverlener niet zomaar doorgeeft wat hij hem toevertrouwde. Binnen de hulpverlening kunnen wel gegevens gedeeld worden, onder welbepaalde voorwaarden en aan welbepaalde personen, onder de noemer ‘gedeeld’ beroepsgeheim (Decreet IJH, artikel 72 en 74). Daarnaast bestaan er ook specifieke regels voor bepaalde soorten gegevens, zoals informatie in verband met de gezondheid.

Het beroepsgeheim houdt een zwijgplicht in. Die wordt zo belangrijk geacht, dat het verbreken ervan strafbaar is. Enkel in uitzonderlijke situaties, doorgaans bij wet bepaald, kan hiervan worden afgeweken.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Een arts vertelt een overduidelijk zwangere patiënte dat zij niets gaat vertellen omwille van haar beroepsgeheim maar dat de zwangerschap toch bekend zal geraken

  23 mei 2024: Interactieve casusbespreking beroepsgeheim in de jeugdhulp

  Tijdens deze interactieve casusbespreking die plaatsvindt in Gent (in het VAC), beantwoordt Nele Desmet, juriste bij tZitemzo, alle concrete vragen van deelnemers mbt de toepassing van het beroepsgeheim in de praktijk en bespreekt ze de complexe casussen waarmee deelnemers zich soms geconfronteerd zien.

  Meer informatie en inschrijven via www.tzitemzo.be

 • Affiche die enkele belangrijke rechten in de jeugdhulp illustreert

  Actualisatie DRM! Naar een vernieuwd rechtenkader voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp in 2024

  Het decreet over de rechtspositie van de minderjarige wordt geactualiseerd. Dit decreet vertaalt de rechten van minderjarigen naar de context van hulpverlening. Het voorontwerp van decreet voorziet een duidelijker rechtenkader voor minderjarigen in de (vooral residentiële) jeugdhulp. Het gaat onder meer over privacy, bezoek en onderwijs. In lijn met het huidige decreet leggen de wijzigingen veel nadruk op participatie en dialoog met het kind of jongere en de context.

  Het decreet omvat verder ook nieuw geformuleerde rechten, zoals het recht op tijdsbesteding en op vrije tijd. Van voorzieningen wordt verwacht dat ze werken aan een ontwikkelingsgericht leefklimaat. Waar rechten uitzonderlijk worden ingeperkt, zijn er striktere voorwaarden.

  Het voorontwerp van decreet en de Memorie van Toelichting liggen nu ter advies bij de Raad van State.

 • Aanbevelingen getuigenissen en beeldvorming minderjarigen in de jeugdhulp

  De Raad voor de Journalistiek heeft een richtlijn over de omgang van de pers met minderjarigen opgesteld. Zo zullen minderjarigen - meer dan vroeger - om toestemming worden gevraagd. Om de eigen positie ten aanzien van de beeldvorming van minderjarigen in de jeugdhulp te verduidelijken, heeft Opgroeien ook eigen richtlijnen uitgewerkt.