Contact  |

Heeft de minderjarige al dan niet toegang tot zijn gezondheidsgegevens?

De toegang tot gezondheidsgegevens (ook in een jeugdhulpverleningsdossier) wordt afzonderlijk geregeld volgens de Wet Patiëntenrechten (artikels 9 en 12).
Let wel: Het begrip “gezondheidsgegevens” moet strikt geïnterpreteerd worden tot enkel die informatie die wordt verzameld door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of de gegevens die opgenomen werden in een medisch verslag.

Ook de minderjarige patiënt heeft recht op toegang tot zijn gezondheidsgegevens, zowel op inzage als op afschrift. Hij kan dit zelfstandig doen, wanneer duidelijk is dat hij tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is.

In tegenstelling tot het DRM is er geen leeftijd bepaald waarop bekwaamheid wordt vermoed binnen de gezondheidszorg. Deze bekwaamheid moet telkens concreet worden beoordeeld door de beroepsbeoefenaar. Is de minderjarige onbekwaam, dan zal de ouder(s) of wettige vertegenwoordiger het toegangsrecht uitoefenen in de plaats van de minderjarige.

Op elke vraag tot inzage moet binnen de 15 dagen antwoord worden gegeven: een toelating of een weigering. Inzage in gezondheidsgegevens is niet mogelijk voor:

  • de persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar. (Let wel: persoonlijke notities zijn enkel 'persoonlijk' en in principe ontoegankelijk wanneer deze notities ook niet toegankelijk zijn voor de rest van de equipe waarmee de beroepsbeoefenaar samenwerkt.) Persoonlijke notities zijn bovendien wel toegankelijk voor een vertrouwenspersoon, aangeduid door de patiënt, die ook een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is; 
  • gegevens die betrekking hebben op derden;
  • de therapeutische exceptie. Hier beoordeelt en motiveert de beroepsbeoefenaar dat het aangewezen is om bepaalde informatie (op dit moment) niet aan de patiënt mee te delen. Deze informatie is wel toegankelijk voor de wettelijke vertegenwoordigers van de onbekwame, minderjarige patiënt, én voor de vertrouwenspersoon, aangeduid door de patiënt, die ook een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is.
Dossier