Contact  |

Hebben stagiairs beroepsgeheim?

Volgens het Strafwetboek artikel 458 is iedereen die - door het uitoefenen van zijn beroep of staat -  een noodzakelijke vertrouwensfiguur is, drager van het beroepsgeheim. Dat geldt ook voor vrijwilligers, stagiairs of studenten wanneer zij:

  • een vergelijkbare hulpverlenende opdracht uitvoeren als vertrouwensfiguur als de professionele hulpverlener,
  • deze opdracht in een georganiseerd verband uitvoeren.

Iedereen in de jeugdhulp die zijn medewerking verleent aan de uitvoering van dit decreet valt onder de regels van het beroepsgeheim. De draagwijdte, toepassing en uitzonderingen op beroepsgeheim zijn dezelfde als voor de professionele hulpverleners.

Beroepsgeheim