Contact  |

Heeft de secretaresse van een psychiater beroepsgeheim?

De secretaresse van de psychiater heeft niet zozeer een beroepsgeheim maar wel een discretieplicht. De rechtsleer omschrijft dit als de verplichting om bij het uitoefenen van een ambt of functie geen gegevens vrij te geven aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn er kennis van te nemen. Voor een goede werking van de dienst of onderneming, moet bepaalde informatie kunnen worden uitgewisseld tussen collega’s en met leidinggevenden. Een professionele houding vereist een discreet en omzichtig omgaan met verkregen informatie t.a.v. derden. Er is echter geen sprake van zwijgrecht of zwijgplicht tegenover de leidinggevenden, oversten of collega’s die wel onder het beroepsgeheim vallen.
 
De secretaresse mag de informatie waarover zij beschikt door het uitoefenen van haar functie dus wel bespreken met de psychiater voor wie zij werkt. Maar verder mag zij vertrouwelijke informatie niet bekend maken aan derden. Ze kan zich evenwel niet beroepen op de discretieplicht om bepaalde informatie niet door te geven wanneer zij zou moeten getuigen voor een rechtbank of parlementaire onderzoekscommissie.

De discretieplicht is ontwikkeld in het belang van de werking van de dienst of onderneming, niet in het algemeen belang. Daarom wordt een schending van de discretieplicht niet strafrechtelijk gesanctioneerd, wat wel het geval is bij het beroepsgeheim, en kan dit hoogstens leiden tot een schorsing of ontslag.

Beroepsgeheim