Contact  |

Een 13-jarige moet verplicht naar de naschoolse begeleiding in groep van de jeugdrechter. In een gesprek met de CLB-medewerker vertelt de jongere dat hij in mei, tijdens de schoolperiode, 2 weken op vakantie gaat naar het buitenland met zijn mama. Mag een CLB-medewerker de consulent van de Sociale Dienst Jeugdrechtbank contacteren om hem hiervan op de hoogte te brengen?

Aangezien CLB-medewerkers dragers zijn van het beroepsgeheim mogen zij vertrouwelijke informatie over hun cliënten/leerlingen in principe niet delen met derden.

 

Er bestaan wel enkele uitzonderingen op het beroepsgeheim, zoals o.a. :

  • De noodtoestand: Wanneer de psychische of fysieke integriteit van personen ernstig, daadwerkelijk gevaar loopt, mag je je beroepsgeheim doorbreken als dit de enige manier is om deze persoon te helpen. Je mag bv. derden (het VK, de consulent, ouders,...) bij de situatie betrekken die beter dan jij geschikt zijn om het gevaar aan te pakken. 
    Aangezien het moet gaan om situatie waarbij de integriteit van personen ernstig, concreet gevaar loopt, kan deze uitzonderingen wellicht niet ingeroepen worden in deze situatie.
  • Art. 74 decreet IJH (= het gedeeld beroepsgeheim binnen de IJH) voorziet dat actoren binnen de IJH onderling noodzakelijke gegevens mogen uitwisselen in het belang van personen tot wie de jeugdhulp zich richt om hun opdracht uit te voeren. Men moet hiervoor wel de instemming van de betrokkenen proberen verkrijgen. 
    Deze uitzondering is niet van toepassing omdat deze enkel kan gebruikt worden om binnen de buitengerechtelijke jeugdhulp of aan een opdrachtgever informatie terug te koppelen.
  • In principe is de gegevensoverdracht tussen jeugdhulpvoorzieningen en magistraten belast met jeugdzaken, en sociale diensten verboden (Art. 75/1 DIJH). Mét de instemming van de bekwame minderjarige, en van zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken kan wel informatie doorgegeven worden. Ook basisgegevens m.b.t. de identificatie van de betrokkenen; of m.b.t. het feit of er jeugdhulp werd aangevat, voortgezet of beëindigd kunnen doorgegeven worden maar alleen op schriftelijke vraag van magistraten belast met jeugdzaken of sociale diensten.
    Op basis van deze uitzondering kan informatie uitgewisseld worden met de consulent, maar alleen indien de CLB-medewerker hiervoor toestemming heeft van de cliënt (of zijn wettelijke vertegenwoordigers indien deze onbekwaam is), of wanneer hij een schriftelijke vraag zou krijgen van de consulent met de vraag om informatie.
  • De instemming van de cliënt: Het CLB kan met toestemming van de bekwame cliënt, of de wettelijke vertegenwoordigers informatie delen met om het even wie.
Beroepsgeheim