Contact  |

Kan het dat het zakgeld dat in de jeugdhulp verschuldigd is op een rekening van de ouders wordt gestort en op deze manier niet bij de jongere zelf beland?

 

Minderjarigen die residentiële hulpverlening krijgen en geplaatst zijn in een voorziening hebben in principe recht op 'een vrij besteedbaar bedrag' op basis van art. 26 DRM.

Uitzonderingen hierop zijn minderjarigen die zelfstandig wonen en minderjarigen met een netto maandinkomen hoger dan 214,78 euro. Ook wie in een voorziening met erkenning door het VAPH verblijft, heeft enkel recht op zakgeld als de plaatsing verloopt via een gemandateerde voorziening (ondersteuningscentrum jeugdzorg of vertrouwenscentrum kindermishandeling) of de sociale dienst jeugdrechtbank.

De regelgeving bepaalt niet of dit zakgeld cash moet uitbetaald worden aan de jongere of op een bankrekening kan gestort worden. Er kan dus wel afgesproken worden met een jongere die bv. wil sparen voor iets om dit op een spaarrekening te storten. Maar de rekening moet dan wel op naam van de minderjarige staan.

Indien niet betaald wordt op een rekening op naam van de minderjarige, dan wordt niet voldaan aan de bepalingen van art. 26 DRM.

 

Zakgeld