Contact  |

Kan de techniek van 'Holding' toegepast worden bij -12 jarigen in een CKG?

Binnen de Integrale Jeugdhulp wordt in art. 28§3 DRM aanvaard dat er gebruik gemaakt wordt van vrijheidsbeperkende maatregelen:

"Art. 28§3 DRM Tijdelijke afzondering of tijdelijke vrijheidsbeperking is alleen mogelijk indien en zolang als het gedrag van de minderjarige:
1° risico's inhoudt voor zijn eigen fysieke integriteit
, of;
risico's inhoudt voor de fysieke integriteit van medebewoners of personeelsleden of materieelvernielend werkt.

De procedures van jeugdhulpvoorzieningen om tot tijdelijke afzondering of tijdelijke vrijheidsbeperking over te gaan, zijn duidelijk omschreven in het huishoudelijk reglement en worden duidelijk meegedeeld. Als gebruik wordt gemaakt van een beveiligingskamer, beschrijft het huishoudelijk reglement in elk geval: de inrichting en het gebruik van de beveiligingskamer, het beveiligingsdossier, de duur van de beveiliging en het toezicht."


Merk op: Fixatie is elke handeling of elk gebruik van materiaal of medicatie die de bewegingsvrijheid van een persoon beperkt, verhindert of belemmert, waarbij de persoon niet zelfstandig zijn bewegingsvrijheid kan herwinnen. Fixatie kan de vorm aannemen van 'holding', mechanische fixatie en medicamenteuze fixatie.

Fixatie en Holding worden nergens uitdrukkelijk voorzien of toegelaten binnen de regelgeving van de jeugdhulp. Maar kinderen en jongeren in de jeugdhulp mogen op grond van het DRM wel van hun vrijheid beroofd worden zonder hun instemming voor zover voldaan is aan de voorwaarden uit dit decreet.
Binnen de jeugdhulp wordt overigens niet geregeld wie precies verantwoordelijk is voor deze afzondering of vrijheidsbeperkende maatregelen. Iedereen mag dus in principe afzonderen/fixeren tenzij anders bepaald in huishoudelijk reglement.

De jeugdhulpvoorziening moet wel beschikken over een welomschreven procedure om tot tijdelijke afzondering of tijdelijke vrijheidsbeperking over te gaan. Deze procedures moeten worden opgenomen in het huishoudelijk reglement of andere reglementen zoals het reglement van orde. De voorziening moet het huishoudelijk reglement en de specifieke procedures omtrent vrijheidsbeperking duidelijk en zo snel mogelijk communiceren naar de minderjarige. Ook de ouders van de minderjarige hebben recht op informatie en zicht op het registratiesysteem dat gehanteerd wordt.

Tot slot nog even meegeven dat men de rechten van minderjarige cliënten steeds (uitzonderlijk en tijdelijk) kan schenden, wanneer de integriteit van personen - zowel die van de cliënten als die van derden - concreet en ernstig in gevaar is én wanneer de schending van een bepaald recht (bv. het in bedwang houden van personen) een oplossing vormt voor de gevaarsituatie. Dit is een toepassing van de juridische noodtoestand en zou een extra argument kunnen zijn om over te gaan tot fixatie en/of holding bv. in geval van agressie.

Binnen de jeugdhulp kan men dus overgaan tot de fixatie van, ook -12 jarige minderjarigen, wanneer en zolang het gedrag van de minderjarige risico's inhoudt voor zijn eigen fysieke integriteit, of risico's inhoudt voor de fysieke integriteit van medebewoners of personeelsleden of materieelvernielend werkt; of er toelating is van een rechter; of er sprake is van een noodtoestand waarbij een fixatie de enige mogelijkheid biedt tot een oplossing op de concrete, ernstige gevaarssituatie.

Menswaardige behandeling