Contact  |

Als een minderjarige wordt doorverwezen naar een andere voorziening, kunnen wij de verslaggeving over hem dan doorgeven? Moet hij hiervoor (schriftelijke) toestemming geven?

Dat kan wanneer de minderjarige wordt doorverwezen naar een andere voorziening die onder het toepassingsgebied van het decreet integrale jeugdhulp (DIJH) valt, mits volgende voorwaarden (decreet Integrale jeugdhulp (IJH), artikel 74) worden nageleefd:

  • dit gebeurt enkel waar het aantoonbaar in het belang van de minderjarige is,
  • voor wat betreft de noodzakelijk door te geven info,
  • met de instemming van de betrokkene.

Het decreet IJH zegt niet of deze instemming al dan niet schriftelijk moet gebeuren. Bij discussie is het voor de voorziening wel handig om dit op papier te hebben.

Merk op: de informatieoverdracht tussen jeugdhulpvoorzieningen of gemandateerde voorzieningen enerzijds en magistraten belast met jeugdzaken en sociale diensten anderzijds is in principe verboden (art.75 en art. 75/1 DIJH).

Dossier