Contact  |

Wie moet toestemming geven om informatie op te vragen bij vroegere hulpverlening?

Opvragen van informatie bij vroegere hulpverleningsinstanties is enkel onder bepaalde voorwaarden mogelijk wanneer de huidige hulp concreet met dezelfde situatie te maken heeft. Anders is het een schending van het beroepsgeheim en dat is strafbaar.

Wanneer de huidige situatie of hulpverlening wel gerelateerd is aan vroegere problemen en hulpverlening, kan er sprake zijn van gedeeld beroepsgeheim. Dan kan noodzakelijke informatie worden doorgegeven aan door het beroepsgeheim gebonden hulpverleners die in dezelfde context bij de hulpverlening betrokken zijn. Dit is steeds in het belang van de minderjarige en (liefst met zijn toestemming of) in elk geval na het informeren van de minderjarige.

Of de instemming van de hulpvrager hierop invloed heeft, is momenteel voer voor discussie onder juristen.

  • De meerderheid leidt uit de wet af dat zelfs de persoon in kwestie geen opheffing kan verlenen van de zwijgplicht van een professional.
  • Enkelen menen dat dit wel kan en dat er enkel sprake is van een misdrijf indien de instemming van de betrokkene ontbreekt.

Zolang het niet zeker is dat alle rechters de instemming van de betrokkene aanvaarden als mogelijke uitzondering op het beroepsgeheim, moeten hulpverleners en zorgverstrekkers de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen. Indien zij toch informatie willen uitwisselen met derden op basis van de instemming van de minderjarige, zonder dat een andere wettelijke of algemeen aanvaarde uitzondering dit mogelijk maakt, moet de instemming van de betrokkene minstens vooraf, vrij, specifiek, ge├»nformeerd en uitdrukkelijk worden gegeven. En zoals steeds, kan men de betrokken persoon zelf die informatie laten delen met anderen.

Het doorgeven van informatie kan wel indien de regelgeving dit toelaat. Zo bestaat de regel dat CLB-medewerkers in het belang van leerlingen gegevens uit het multidisciplinair dossier mogen bezorgen aan derden op gemotiveerd verzoek of na schriftelijke toestemming van de bekwame minder- of meerderjarige leerling (of van de ouders van de onbekwame leerling).

Beroepsgeheim