Contact  |

2024 - Binnen de voorziening kan enkel op bepaalde tijdstippen een gsm gebruikt worden. Bij dringende zaken kunnen jongeren de telefoon van de voorziening gebruiken (met respect voor het telefoongeheim). Druist deze beperking in tegen het DRM?

Het DRM stelt uitdrukkelijk dat minderjarigen in residentiële jeugdhulpverlening of een gemeenschapsinstelling het recht hebben op extern contact (bv. ook door toegang tot internet) en om te communiceren met personen van hun eigen keuze (recht op gezinsleven) volgens de bepalingen die opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement en rekening houdend met het begeleidingstraject van de minderjarige. 

Ook dit valt onder de bescherming van het privéleven. Dit ‘omgaan met anderen’ kan op verschillende manieren gebeuren en telefoneren valt daar zeker ook onder.

 

Indien een voorziening beslist om beperkingen op het contact met anderen op te leggen (bijvoorbeeld door interne afspraken over gsm-gebruik), moet dit voorzien worden in het huishoudelijk reglement en moet dit vooraf duidelijk worden gecommuniceerd aan de minderjarige. 

Een voorziening kan de minderjarige enkel verbieden om te communiceren met een persoon naar keuze als de volgende voorwaarden zijn nageleefd:

  1. het verbod slaat enkel op het contact met specifiek bepaalde personen;
  2. de beslissing wordt genomen terwijl er gewacht wordt op een finale beslissing van de rechter;
  3. de beslissing is nodig om de veiligheid van de minderjarige te verzekeren.

Een gemeenschapsinstelling kan het contact met bepaalde personen uitzonderlijk ook beperken zonder te wachten op een finale beslissing van de rechter, als er een beoordeling was over de situatie van de minderjarige die aantoont dat de orde of de veiligheid in het gevaar is.

Een beperking vanuit de voorziening of de gemeenschapsinstelling moet besproken worden met de minderjarige en moet gekaderd worden binnen zijn begeleidingstraject. De reden(en) voor de beperking worden in het dossier van de minderjarige geschreven. 
De beperking duurt hoogstens veertien dagen maar die duur kan één keer verlengd worden met nog eens veertien dagen. De jeugdrechter wordt op de hoogte gebracht van de beperking en kan eventueel beslissen om de beperking langer te laten duren dan 28 dagen. 

Let wel: Minderjarigen hebben op basis van het DRM recht om onbeperkt brieven te schrijven en post te ontvangen behalve als er een rechterlijke beslissing is t.a.v. communicatie met specifieke personen.


Het huishoudelijke reglement kan wel bepalen aan welke controle schriftelijke communicatie kan worden onderworpen met het oog op de veiligheid, zonder dat de inhoud van de schriftelijke communicatie kan worden gelezen.

Privacy Respect voor het gezinsleven - recht op contact