Contact  |

De vertrouwenspersoon van een 13-jarig meisje dat in onze voorziening verblijft, beschrijft het wel en wee van het meisje dat ze bijstaat op haar sociale media en heeft zelfs verklaringen over deze situatie afgelegd in de krant. De vertrouwenspersoon vermeldt geen naam en regio van het dossier maar ze geeft wel details vrij over het verloop van de jeugdhulp.  

Kan dit zomaar? Hoe kunnen we dit in de toekomst vermijden?  

Een officieel aangestelde vertrouwenspersoon in de jeugdhulp heeft beroepsgeheim. Dit betekent dat zij in principe geen vertrouwelijke informatie die ze verneemt n.a.v. haar optreden als vertrouwenspersoon, mag delen met derden. 

Het beroepsgeheim wordt geschonden wanneer vertrouwelijke informatie over identificeerbare personen bewust bekend wordt gemaakt en hiervoor geen algemeen aanvaarde (wettelijke) uitzondering bestaat. Maar wanneer de vertrouwenspersoon geen naam, regio of andere details over de situatie vermeldt, zou men kunnen stellen dat uit de elementen die de vertrouwenspersoon deelt, niet kan worden afgeleid over wie de informatie gaat. Op die manier wordt de privacy van de betrokken minderjarige niet geschonden. En geanonimiseerde informatie wordt ook niet gedekt door het beroepsgeheim.
Wanneer uit de verklaringen van de vertrouwenspersoon wél zou kunnen afgeleid worden om wie het gaat, zou men een klacht kunnen indienen tegen de vertrouwenspersoon wegens de schending van het beroepsgeheim.

Wanneer het meisje op de hoogte is van het gedrag van haar vertrouwenspersoon en ze het hier niet mee eens is, kan ze er uiteraard beslissen om de aanstelling van deze vertrouwenspersoon te beëindigen en een andere vertrouwenspersoon te kiezen.

Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, is het belangrijk om vertrouwenspersonen goed te informeren over de inhoud en draagwijdte van de geheimhoudingsplicht. En hen duidelijk te maken dat het beroepsgeheim voornamelijk bedoeld is om een vertrouwensrelatie te creëren en te versterken tussen de vertrouwenspersoon en de betrokken minderjarige.  

Beroepsgeheim Bijstand / Vertrouwenspersoon Privacy