Contact  |

Algemene informatie DRM

Het DRM vertaalt de rechten die minderjarigen sowieso hebben volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind IVRK, naar de context van de hulpverlening. Want ook in de jeugdhulp, behoudt een minderjarige zijn rechten.

Het DRM, voluit 'decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en binnen het kader van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht' geldt in alle sectoren, diensten en voorzieningen die onder het toepassingsgebied van integrale jeugdhulp en het jeugddelinquentierecht vallen. Het gaat onder meer over

De rechten in het DRM zijn van toepassing op alle minderjarigen in de integrale jeugdhulp én meerderjarigen voor wie jeugdhulp georganiseerd wordt of ten aanzien van wie een reactie loopt in het kader van het jeugddelinquentiedecreet.  

Het DRM nodigt jeugdhulpaanbieders uit tot een voortdurend proces van reflectie over het eigen handelen, tot dialoog en tot het delen van ervaringen.

Veelgestelde vragen

Een specifieke vraag die niet aan bod komt in deze FAQ?
Neem contact op met tzitemzo@tzitemzo.be.

Nieuwsberichten over dit thema

 • Jeugdhulpverleners puzzelen aan 'jeugdhulp'

  Nieuwe brochure 't Zitemzo. Jeugdrecht... met de rechten van minderjarige cliënten in de jeugdhulp

  N.a.v. de recente wijzigingen in het DRM schreef tZitemzo een nieuwe brochure voor jeugdhulpverleners over de rechten van minderjarige cliënten in de jeugdhulp. Je kan deze gratis downloaden via volgende link 't Zitemzo. Jeugdrecht... met de rechten van minderjarige cliënten in de jeugdhulp 

 • Vernieuwd decreet rechtspositie

  Op 27 maart keurde het Vlaams Parlement het decreet goed dat het decreet over de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp en binnen het jeugddelinquentierecht (DRM) grondig wijzigt. Met deze wijzigingen biedt het DRM een duidelijker rechtenkader voor minderjarigen in die context

  In lijn met het oorspronkelijke decreet leggen de wijzigingen een grote nadruk op participatie en dialoog met het kind of jongere en de context. In deze video, met vertaling in Vlaamse gebarentaal, duiden de leidend ambtenaren van Departement Zorg, Opgroeien en het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap het waarom en de grote lijnen van de wijzigingen. 

  De wijzigingen kwamen tot stand na een uitvoerig intersectoraal traject, waarbij ook overleg was met koepels, cliënten- en kinderrechtenorganisaties.

  Het volledige decreet en de parlementaire documenten zijn online te vinden. Voor een vlottere leesbaarheid stellen we voorlopig deze compilatietekst ter beschikking. 

  De wijzigingen zullen ook een impact hebben op je organisatie.  Daarom werken we aan nieuw communicatiemateriaal. Dat gaat over aangepaste brochures, informatieve video's en digitale content. Dat alles zal helpen om kinderen, jongeren en ouders te informeren over de rechten van de minderjarigen. Het materiaal komt beschikbaar in het najaar van 2024. 

  Daarnaast komt er een ondersteuningstraject met (digitale) informatiesessies en e-learnings. Ook de site rechtspositie.be wordt geactualiseerd. Zo hebben jij en je team alle nodige info om de nieuwe regelgeving effectief toe te passen. Ook dit traject start in het najaar 2024. Alle materiaal zal te vinden zijn op www.rechtspositie.be. We houden je daarvan uiteraard op de hoogte. 

 • 08.03.'24 - Kinderrechtencommissariaat 'Beleidsadvies 'Wijzigingsdecreet Rechtspositie in de jeugdhulp is een historische stap vooruit'

  Op 13 februari 2024 werd het langverwachte ontwerp van decreet dat de rechtspositie verbetert voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp ingediend in het Vlaams Parlement. Op dinsdag 12 maart 2024 wordt dit ontwerp van decreet besproken en gestemd in de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
  Het Kinderrechtencommissariaat is gelukkig met dat decreet, niet alleen over de inhoud ervan, maar ook over hoe het ontwerp van decreet tot stand kwam.

  De tekst die nu voorligt, beantwoordt grotendeels aan de verwachtingen van het KRC : er komt één globaal decreet dat de rechtspositie van álle kinderen en jongeren in de (gesloten) jeugdhulp garandeert én voorziet in de nodige rechtswaarborgen. Het Kinderrechtencommissariaat is ervan overtuigd dat dit ontwerp van decreet het verschil kan maken, niet alleen voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp, maar ook voor de jeugdhulpvoorzieningen zelf. De uitvoering van het decreet zal de kwaliteit van de hulp verbeteren, en een positieve impact hebben op het welzijn van minderjarigen.

  Toch gaat het ontwerp van decreet voor het Kinderrechtencommissariaat niet altijd ver genoeg. Rr zijn nog deze bedenkingen en aanbevelingen. Meer hierover in het beleidsadvies.

 • Affiche ter aankondiging van de inspiratiedag participatie. "Laat je inspireren door goede praktijken."

  21/02/'24 INSPIRATIEDAG PARTICIPATIE IN DE JEUGDHULP

  PROGRAMMA
   

  9.15 ONTHAAL

  9.30 PLENAIRE SESSIE:
  Participatie belicht vanuit verschillende hoeken

  10.45 INSPIRATIESESSIES REEKS 1
  Participatie van het jonge kind In dialoog met ervaringsdeskundigen: ervaringskennis inzetten in de jeugdhulp Samen werk(t): de ideale samenwerkingspizza Een Gezinshuis: kleinschalige vorm van jeugdhulp Met Het netwerk rond de tafel, wat met beroepsgeheim? Zelfreflectie rond participatief werken: de grabbelbox en de participatiereflex

  12.15 LUNCH

  13.30 INSPIRATIESESSIES REEKS 2
  Kinder- & jeugdpsychiatrie: van de vaat sorteren tot programma’s hervormen en alles daar tussenin Getuigenis van een ouder: zoektocht naar een evenwaardige positie Beleidsparticipatie van kinderen en jongeren binnen Stad Gent Jongerenparticipatie: De wereld op zijn kop? Inspraak in een voorziening: de jongerenraad aan het woord

  15u PAUZE

  15.30 DOSSIER O & AFSLUITENDE REFLECTIES
  Teaser theatervoorstelling 'Dossier O'. Met de O van onrecht, onbegrip en onmacht. Maar vooral van opstand. Maar ook over hoe je zo’n jeugd kan overleven, want: ‘Het is nooit te laat.’ 9

  Timing: 21/02/'24 van 9u15-16u30
  Locatie: VAC- Koningin Maria Hendrikaplein 70 te Gent
  Meer info: of via lisa.vercruysse@psyche.be of lisselotte.lowagie@opgroeien.be
  InschrijvingInspiratiedag participatie (google.com)

 • Affiche die enkele belangrijke rechten in de jeugdhulp illustreert

  Actualisatie DRM! Naar een vernieuwd rechtenkader voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp in 2024

  Het decreet over de rechtspositie van de minderjarige wordt geactualiseerd. Dit decreet vertaalt de rechten van minderjarigen naar de context van hulpverlening. Het voorontwerp van decreet voorziet een duidelijker rechtenkader voor minderjarigen in de (vooral residentiële) jeugdhulp. Het gaat onder meer over privacy, bezoek en onderwijs. In lijn met het huidige decreet leggen de wijzigingen veel nadruk op participatie en dialoog met het kind of jongere en de context.

  Het decreet omvat verder ook nieuw geformuleerde rechten, zoals het recht op tijdsbesteding en op vrije tijd. Van voorzieningen wordt verwacht dat ze werken aan een ontwikkelingsgericht leefklimaat. Waar rechten uitzonderlijk worden ingeperkt, zijn er striktere voorwaarden.

  Het voorontwerp van decreet en de Memorie van Toelichting liggen nu ter advies bij de Raad van State.

 • Enkele kinderen, samen op (de) weg

  'Kinderen tonen de weg': Voorstelling jaarverslag 2022 Kinderrechtencommissariaat

  Op donderdag 16 november 2023 stelde Vlaams kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens haar jaarverslag 2022-2023 voor in het Vlaams Parlement.